ALGEMENE VOORWAARDEN, AANSPRAKELIJKHEID EN BETALINGSVOORWAARDEN MANTRAILING WESTERVELD

 1. Mantrailing Westerveld is niet aansprakelijk voor schade van cursist/ workshopdeelnemer en/of hun hond.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mantrailing Westerveld. 
 3. Cursist/workshopdeelnemer is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Mantrailing Westerveld heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden. 
 4. Cursist/workshopdeelnemer vrijwaart Mantrailing Westerveld voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat cursist/workshopdeelnemer aan Mantrailing Westerveld geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt. 
 5. Cursist/workshopdeelnemer vrijwaart Mantrailing Westerveld voor aanspraken van derden (Medewerkers van Mantrailing Westerveld en door Mantrailing Westerveld ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van cursist/workshopdeelnemer of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie. 
 6. Mantrailing Westerveld is niet aansprakelijk voor schade, bedrijfsschade, gevolgschade of schade waardoor werken in eigen functie niet meer of in mindere mate kan worden uitgevoerd. 
 7. Mantrailing Westerveld is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook aan het eigen lichaam, ontstaan tijdens een les, privéles, workshop of meerdaagse training. Alle verrichtingen zijn geheel voor eigen risico. 
 8. Cursist/workshopdeelnemer is verplicht enige lichamelijke beperkingen te melden aan Mantrailing Westerveld alvorens aan enige activiteit deel te nemen. 
 9. Mantrailing Westerveld behoudt zich het recht voor cursist/workshopdeelnemer te allen tijde van het terrein te sturen wanneer deze niet de opdrachten van Mantrailing Westerveld volgt en dit tot enige vorm van schade zou kunnen leiden. 
 10. Bij betaling ben je akkoord gegaan en heb je kennisgenomen van deze voorwaarden. 
 11. Restitutie vindt alleen plaats wanneer Mantrailing Westerveld een (privé)les annuleert of wanneer cursist/workshopdeelnemer aangeeft niet mee te kunnen doen: wanneer de afzegging meer dan 24 uur plaatsvindt, dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.
 12. Wanneer er afgezegd wordt en de les zou contant betaald worden blijft dit geld verschuldigd aan Mantrailing Westerveld.
 13. Restitutie Workshop training meerdaagse: tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de datum het volledige bedrag. 
 14. Restitutie meerdaagse training: tot 7 dagen voorafgaand aan de startdatum zal geen restitutie plaats vinden. Tot 14 dagen voorafgaand aan de startdatum zal 25% restitutie plaats vinden. Tot een maand voorafgaand aan de startdatum vindt 50% restitutie plaats. Tot 6 weken voorafgaand aan de startdatum zal het volledige bedrag worden gerestitueerd.  Wanneer Mantrailing Westerveld afzegt zal dit geen invloed hebben.  

  Versie 2021/1